FRANCISKOVIC INGUNZA, M. Editorial. Lumen, v. 1, n. 15, p. 6-7, 17 nov. 2019.